Piaseczno miejsce, w którym ma siedzibę komornik Artur Chwalibogowski

O Kancelarii

Funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie pełnię od września 2013r.

 

W ciągu wielu lat pracy zawodowej poznałem specyfikę sprawowania funkcji komornika sądowego, jego odpowiedzialność w wypełnianiu obowiązków funkcjonariusza publicznego i organu egzekucyjnego.

Aktywna praca w kancelarii oraz w terenie nauczyła mnie sumiennego wykonywania powierzonych mi obowiązków. Wieloletnia praktyka w kancelariach komorniczych w Piasecznie na stanowiskach aplikanta i asesora pozwoliła mi poznać lokalne realia i strukturę rewiru sądu piaseczyńskiego.

 

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Do zadań mu powierzonych należy w szczególności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Komornik Sądowy ma ponadto prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • sporządzanie spisów inwentarza.


Właściwość Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie obejmuje obszar gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Prażmów. Jednakże zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Tu właściwy jest komornik wg miejsca położenia nieruchomości.

 

Informujemy, że niniejsza strona ma charakter jedynie  informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.