Piaseczno miejsce, w którym ma siedzibę komornik Artur Chwalibogowski

Wnioski komornicze

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem poczty.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Wniosek powinien być jak najbardziej dokładny, w szczególności wskazywać dane dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu. W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. nazwy banku, w którym dłużnik posiada rachunek, nazwy zakładu pracy dłużnika, przedsiębiorstwa z którym dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza.


Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji o majątku dłużnika, może zlecić, w trybie art. 7971 kpc komornikowi jego poszukiwanie.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości powinien wskazywać numer księgi wieczystej.

Poniżej do pobrania wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:

Zgodnie z art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika. Komornik ma prawo żądać od wierzyciela uiszczenia zaliczki na wydatki w celu tymczasowego ich pokrycia. Zaliczka zwracana jest wierzycielowi wraz z egzekwowanym roszczeniem.

 

W przypadku skorzystania z prawa wyboru komornika w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji wniosek egzekucyjny powinien zawierać oświadczenie o wyborze komornika.

 

Dowiedz się więcej o kancelarii